#sagota
#chưa_bao_giờ
#là_muộn
#để_trải_nghiệm
#Sagota Gold (vàng)
#Sagota Premium (xanh)
#Sagota Light
#Sagota Alcohol-Free 
#Sagota Lager
#Sagota
#Bia của
#du lịch
#Việt Nam
#Lifestyle
Khởi công xây dựng nhà máy bia và bao bì tại Đồng Tháp

Khởi công xây dựng nhà máy bia và bao bì tại Đồng Tháp